Adatkezelési tájékozató

Adatkezelési tájékoztató
1. A Tájékoztató célja és hatálya
Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy meghatározza a SmartFill Legal Kft. (a továbbiakban: „Adatkezelő”) által vezetett nyilvántartások/adatbázisok felhasználásának0 törvényes és jogszerű rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos0 alapelveit, az információs önrendelkezési jog és adatbiztonság követelményeinek0 érvényesülését.
A Tájékoztató hatálya kiterjed az Adatkezelő valamennyi szervezeti egységénél folytatott0 személyes és különleges adatok kezelésére, különösen a honlapunk meglátogatása,0 termékrendelés kapcsán keletkezett személyes adatokra.
2. Adatkezelő elérhetőségi adatai
A hatályos szabályozás szerint (GDPR 37. cikk) Adatkezelő nem köteles adatvédelmi0 tisztviselő kinevezésére.
Adatkezelő alapadatai
SmartFill Legal Kft.
székhely: 2030 Érd, Ágnes utca 63.
Cégjegyzék. száma.: 13-09-178141
Adószám: 25424612-1-13
E-mail cím, kapcsolattartási adatok: info@jogvallalkozoknak.hu,0
gdpr@jogvallalkozoknak.hu
Tárhely szolgáltatói adatok: Sybell.hu
Sybell Informatika Kft.
1158 Budapest, Késmárk u. 7/b 2. em. 206.
Telefon: +36 1 707 6726
E-mail: info@sybell.hu
3. Védendő értékek, alapelvek
Adatkezelő a vállalkozására kötelező érvényűen elfogadja és védi az általános0 adatvédelmi rendelet 5. cikkelyében foglalt irányelveket, és célkitűzéseket.0 Adatfeldolgozóként igénybe vett partneri együttműködések kapcsán is kifejezetten0 elvárja az alábbi irányelvek betartását a feldolgozásra átadott adatok tekintetében.0 Adatkezelő a kezelt adatokat:
Jogszerűen, a tisztességes eljárás feltételei szerint és az átláthatóság elvét szem előtt0 tartva kezeli. (jogszerűség, tisztességes eljárás, átláthatóság);
Adatgyűjtés csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik (célhoz0 kötöttség);
Az adatkezelés mindenkor a céllal összefüggésben szükséges és arányos mértékben történik. (adat takarékosság);
Pontos és naprakész, minden észszerű intézkedést meg tesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
A személyes adatok tárolása olyan formában történik, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. (korlátozott tárolhatóság)
Megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok integritását és bizalmas jellegét. (integritás és bizalmas jelleg)
Az adatkezelő felelős a fenti alapelvek betartatásért azok megsértése esetén felelősségre vonható. (elszámoltathatóság)
Adatkezelő belső nyilvántartást vezet a személyes adatok kezeléséről
4. Milyen adatkezeléseket folytatunk a weboldalon? (Egyes Adatkezelések)
Általánosságban véve így kezelünk Önről személyes adatokat:
Előzetes tájékoztatáson alapuló, önkéntes hozzájárulással
Ez azt jelenti, hogy az Ön által megadott személyes adatokat az Ön legitim beleegyezésével kezeljük. Természetesen ilyenkor is csak a szükséges mértékig, minden esetben célhoz kötötten. Ilyen adatkezelés történik, ha ajánlatot vagy információt kér, esetleg panaszt tesz illetve, ha csak kapcsolatba szeretne lépni velünk.
Szerződéskötéshez, szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelések
Bizonyos esetekben a személyes adatai elengedhetetlenül fontosak ahhoz, hogy a szerződésben vállalt kötelezettségnek eleget tudjunk tenni. Ilyenkor nem az Ön beleegyezése, hanem a szerződéses jogalap határozza meg az adatkezeléseket. Ezek nélkül az adatok nélkül, nem tudunk szerződést kötni.
Jogszabályi kötelezettség
Egyes esetekben adatai kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, úgy, mint pl. számla kiállítása és megőrzése, így az azokon szereplő személyes adatokat is kénytelenek vagyunk megőrizni.
Jogos érdek alapján
Illetve jogos érdek alapján is kezelünk személyes adatot, ha Társaságunknak, vagy más harmadik személynek fűződik jogos érdeke az adatkezeléshez, például honlap, webáruház, mobil applikáció működtetése, fejlesztése és biztonsága kapcsán.
Egyéb adatkezelések
Érintett Adatkategória Cél Jogalap Megőrzési
idő
IP cím honlap
Böngésző típusa rendeltetésszerű
Weboldalon Operációs használat GDPR 6. cikk
rendszer biztosítása (1) bek. a) Honlap
látogató,
Internetszolgáltató – szolgáltatás pont szerinti felkeresése
böngésző,
Időbélyegző minőségi hozzájárulás Böngészés
Honlap látogatási ellenőrzése,
adatok – látogatottság
mérés
Érdeklődő/ Tájékoztatás
Ajánlatkérő, nyújtása, GDPR 6. cikk
kapcsolati kapcsolattartás, Ajánlatkéréstől
Név, e-mail cím, (1) bek. a)
űrlapot szolgáltatásról és számított 5
telefonszám pont szerinti
kitöltő termékről évig
hozzájárulás
látogató, e- információ
mail- t író küldése
felhasználó
Panaszeljárás GDPR 6. cikk
(1) bek. C) Panaszeljárás
lefolytatása,
Név, e-mail cím, pont szerinti lezártát követő
Panaszos eredményének
jogi 5 év
megküldése
kötelezettség
teljesítése
Regisztrált – teljesebb
látogató a regisztráció
felhasználói GDPR 6. cikk
(regisztráció törléséig,
vezetéknév élmény nyújtása (1) bek. a)
a honlapon, illetve a
keresztnév -biztonság pont szerinti
felhasználói hozzájárulás
e-mail cím biztosítása Hozzájárulás
fiók visszavonásáig
– könnyebb
létrehozása)
kapcsolatfelvétel
-vásárlói
szokásainak
elemzése
-személyre
IP cím, e-mail cím, szabott ajánlat
profilalkotás készítés Kampány
remarketinghez üzletszerzési
Közösségi futtatásig,
szükséges adatok, céllal, GDPR 6. cikk (1)
marketing legkésőbb
Érintett publikus -preferencia bek. f) vállalat
tevékenység hozzájárulás
neve, fotója, alapú marketing jogos érdeke
címzettje visszavonásái
közösségi oldalon -automatikus
g
keresztül küldött döntést segítő
üzenete promóció
-marketing,
hirdetések
készítése,
megosztás
ösztönzés
-vásárlói GDPR 6. cikk (1)
elégedettség
bek. a) pont Résztvevők
Nyereményjátéktól növelés –
szerinti esetében,
Nyeremény- függően: marketing céllal
hozzájárulás nyereményját
játékban -név, e-mail cím pozitívan
És nyertes ék sorsolása
résztvevő -telefonszám, befolyásolni az
adatai utáni 1 év,
lakcím ügyfél élményt
esetében: jogi Nyertesek
-egyéb adatok -jó PR megítélés
kötelezettség esetében 8 év
-vásárlás
(1) bek. c) pont
ösztönzés
vevő teljes neve
– e-mail cím GDPR 6. cikk (1)0
– online azonosító0
Szerződések0 bek. b) pont0
(kupon kód,0
kezelése és0 Szerződéses0 A szerződések0
hűségkártya0
teljesítése, teljesítéséhez0 teljesítéséhez:0
aktiváláshoz)
Szolgáltatást0 – a vásárlások, a0 szükséges0 5 év.
-fizetéssel0
igénybe vevő0 számlázás és a0 jogszabályi0 A kiállított0
kapcsolatos0
vásárló kézbesítés0 kötelezettség számláknak0
adatok (fizetési0
kezelése,0 -GDPR 6.cikk és kapcsolódó0
határidő,0
termékek0 (1) bek. c) pont, iratoknak:
bankszámlaszám,0
esetében -Eker tv. 13/A §, 8 év.
bank- vagy0
– kapcsolattartás – Számv. tv.0
hitelkártyaszám, e-0
169. §).
pénztárca,0
utánvétel, stb.)
5. Kiknek továbbítjuk a személyes adatokat? (Adatfeldolgozók és Címzettek köre)
Név, elérhetőség Tevékenység/adatkezelés célja
Sybell.hu
Sybell Informatika Kft.
1158 Budapest, Késmárk u. 7/b 2. em.0 tárhely szolgáltatás,
206.
Telefon: +36 1 707 6726
E-mail: info@sybell.hu
Keller Consult KFT
Adószám: 13470812-2-4 könyvviteli, adóügyi szolgáltatás
Székhely: 1015 Budapest, Ostrom utca0
(bérszámfejtés, könyvelés)
27. 1/1
Könyvelőiroda: 1023 Budapest, Bécsi út0
3-5 IV. lépcsőház 1. emelet
KSH, NAIH, NAV Hatósági kötelezettség teljesítése
Ellenjegyző ügyvéd, értékesítő
Adatkezelő fenntartja a választás jogát, munkatársak, alvállalkozók, tippadó
jogos érdek alapján munkatárs
G-mail levelezési rendszer Levelezési rendszer
Stripe, Számlázz.hu Online fizetés támogatása, számlázó
program
Facebook LLC, Google LLC
Marketing szolgáltatás, fiókkezelés
6. Milyen jogai vannak a személyes adatkezelésekkel kapcsolatban? (Érintettek jogai)
Jogosult, hogy hozzáférjen és megismerhesse az Önre vonatkozóan gyűjtött adatokat, valamint arra, hogy ésszerű időközönként ezt a jogát az adatkezelés jogszerűségének megállapítása érdekében ellenőrizze, így
Az adatkezelésről
tájékoztatást kérhet
✓ kérheti az általunk kezelt személyes adatai helyesbítését, módosítását,
✓ kiegészítését,
tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését, valamint zárolását (a
✓ kötelező adatkezelés kivételével), bíróság előtt jogorvoslattal élhet
✓ a felügyeleti hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet
✓ https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html
Az érintetti jogok gyakorlásának megkönnyítése érdekében formanyomtatványt használunk. A mellékletben csatolt érintetti kérelem megkönnyíti az adatigénylést, így azt postán a levelezési címünkre, vagy elektronikusan az e-mail címünkre megküldve 30 napon belül válaszolunk.
A kérelemre tájékoztatást adunk a kezelt adatairól azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Amennyiben a kérelem összetettsége vagy egyéb objektív körülmény indokolja, a fenti határidő egyszer, legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható, melyről írásban értesítjük.
Ha a fenti határidőt elmulasztjuk, – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
7. Ha valamilyen rendellenességet tapasztalsz az adatkezelések során, mit tehetsz? (Panasz kezelés)
Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén:
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
E-mail: info@nmhh.hu
A jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az elszámoltathatóság értelmében azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő bizonyítja.
Továbbá, ha személyes adatai kezelésével kapcsolatban valamilyen jogsértést tapasztal, a NAIH-hoz fordulhat panaszával:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság posta cím: 1363 Budapest, Pf.: 9. cím:1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://naih.hu/
8. Egyéb rendelkezések
Fenntartjuk a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket a weboldalon közzétett tájékoztatóban értesítjük. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a weboldalon történik.
9. Hogyan biztosítjuk az személyes adataidat?
Gondosan óvjuk az adatok biztonságát, ennek érdekében megtesszük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyekre az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok vonatkoznak.
Az általunk kezelt adatokat – mind papír, mind elektronikus formában – a székhelyén őrizzük, kivételt képeznek ez alól, az adatfeldolgozóknál tárolt adatok, amelyek őrzési helye az adatfeldolgozók székhelyén található.
Az elektronikusan kezelt adatok védelme érdekében a technika mindenkori állása szerint megfelelő szintű biztonságot nyújtó megoldást alkalmazunk.
Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen,
Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk.
A technikai intézkedések keretében, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk.
Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük a jogosulatlan hozzáférés,megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzattól és jelen Tájékoztatótól tartalmilag és formailag elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján (is) gondoskodik.
10. Melyek a főbb irányadó jogszabályok?
a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.) az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv) a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.) a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv tv.)
Hatályos : 2023. március 1.
Melléklet, Tájékoztatóban alkalmazott definíciók
„személyes adat”: bármely információ, amely az érintettel összefüggésbe hozható,0 akár közvetlen akár közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám,0 helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai,0 genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó adat.
„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem0 automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,0 rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés,0 betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő0 hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve0 megsemmisítés;
„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, vagy bármely egyéb szerv, amely a0 személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt0 meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog0 határozza meg.
„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség0 vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő0 tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy0 a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy0 más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését,0 elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan0 hozzáférést eredményezi;
„felügyeleti hatóság”: tagállamban működő közhatalmi szerv, mely az adatvédelmi0 hatósági feladatokat látja el, Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és0 Információszabadság Hatóság, (NAIH)
Melléklet 1
Tárgy: ERINTETTI JOGOSULTSAGOKAT ERINTO MEGKERESESEKKEL KAPCSOLATOS KERVENY 0
Adatkezelő alapadatai:
Weboldal: https://jogvallalkozoknak.hu
Társaság: SmartFill Legal Kft.
Székhely: Magyarország 2030 Érd, Ágnes utca 63.
Nyilvántartási szám: 13-09-178141
Adószám: 25424612-1-13
0
Kérvényező adatai:
Név:
E-mail cím:
Azonosításhoz szükséges egyéb adat (szerződésszám, azonosító):
Csatolt dokumentum:
Kérvény tárgya:
A kervenyezo alabbi erintetti jogaval kivan elni: (X-elje be)
Hozzaferesi jog
Helyesbiteshez valo jog
Torleshez valo jog
Adatkezeles korlatozasahoz valo jog
Adathordozhatosaghoz valo jog
Tiltakozashoz valo jog
Automatikus donteshozatal elleni tiltakozashoz valo jog
Kérvény részletes leírása:
Adatkezelőnek a kerveny kezhezvetelet kovetoen egy (1) honap all rendelkezesere, hogy az ugyet erdemben megvizsgalja es a kerelemmel kapcsolatos allaspontjat, illetve intezkedeseit indoklassal ellatva az ugyfelnek irasban megkuldje, melyet 2 hónappal indokolt esetben meghosszabbíthat.
Az ugyintezessel kapcsolatos tovabbi reszletes tajekoztatast az adatkezelesi tajekoztatoban talal, amely elerheto a Cég telephelyén es a weboldalon is.
Amennyiben szemelyes adatai kezelesevel kapcsolatban panasszal kivan elni panaszat a Nemzeti Adatvedelmi es Informacioszabadsag Hatosagnak cimezheti, http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).
Az alábbi címre kérem a tájékoztatást részemre megküldeni szíveskedjen:
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
.
Kelt: ……..………………………, ………………………………..
Aláírás: ………………………………..

Scroll to Top